Josiah Tongogara var den militære leder af ZANU. Her hans gravsten på Heroes' Acre i udkanten af hovedstaden Harare

HVAD SKER DER I ZIMBABWE?

Erik Maaløe: Zimbabwe. Klassekamp - befrielseskamp. Internationalt Forum, 1978. 244 s. (Kr. 40,-).

Zimbabwe - hvorfor kæmpes der? Internationalt Forum, 1978. 29 s., ill. (Afrika-Skrift-Serie, 1). (Kr. 9,-).

Zimbabwe! Artikler og taler fra "Zimbabwe News". Futura, 1978. 29 s. (Kr. 11,80).

Elin Hansen: Historier fra Zimbabwe. Ulfborg, Skipper Klement, 1978. 55 s., ill. (Kr. 15,-).

Anmeldelse af Sven Bislev
Mellemfolkeligt Samvirkes Biblioteksnyt B-41 okt. 1978

Maaløes 240 siders bog på dansk om Zimbabwe turde nok være noget af en forlagsmæssig satsning. Især da bogen er en forholdsvis tør og nøgtern politisk-økonomisk analyse uden antydning af skønlitterært subjektivitet eller politisk pornografi. Den kan nok ikke sælges i noget stort oplag, men dens udgivelse er alligevel gjort mulig dels ved den billigst mulige fremstillingsproces, dels ved tilskud fra Nordisk Afrikainstitut. Her har Instituttet - og Internationalt Forum, som i øvrigt står bag - gjort en god gerning. For det er en god bog, ikke alt for svær at læse, afbalanceret i sine vurderinger (inden for en klart socialistisk tendens), grundig i sin argumentation og for det meste klar i fremstillingen. Der er efter forholdene (nemlig problemet med at skaffe præcise oplysninger om et land i Zimbabwes situation) mange kvantitative oplysninger, grundige kildehenvisninger og referater af mange forskellige synspunkter og begivenhedsforløb.

Det skal straks siges, at bogen er så lang og tung, at man ikke løber på lette fjed igennem den - snarere studerer man indholdsfortegnelsen, læser forord og afslutning og bladrer lidt, og lægger den så væk. Men man tager den frem igen fra tid til anden, for den er på en del punkter god som opslags- eller oversigtsværk.

Det gælder især de historiske afsnit om tiden efter 2. verdenskrig, derunder de aktuelle forhandlingsforløb, og det gælder oversigten over klassestrukturen i Zimbabwe. I alt rummer bogen ca. 130 sider med baggrundsstof i forhold til den aktuelle konflikt og ca. loo s. aktuel beskrivelse af guerillakrig og internationale forhandlinger.

Den er ikke bare beskrivende, men også analyserende. Her tages særlig tre emner op: den historisk-økonomiske baggrund for den nuværende herskende klasses magt, klassestrukturen og dens politiske implikationer - og den politiske strategi for befrielsesbevægelserne.

Den svageste del af analysen er nok der, hvor det drejer sig om baggrunden for det hvide agrarborgerskabs magt. Den forklares ud fra de historiske forløb og den økonomiske struktur i Rhodesia-Zimbabwe, og det antydes ogsa at UDI-politikken og højredrejningen deromkring havde at gøre med industrikapitalens manglende eller specielle udviklingsbetingelser. Men man kunne - i betragtning af det niveau for grundighed, som bogen i øvrigt lægger - godt have ønsket en mere systematisk analyse af de økonomiske og politiske vilkår, som de internationale forhold skaber - af imperialismen og Zimbabwe.

Beskrivelsen af samfundets klassestruktur fungerer som en udpegning af de klasser, som er vigtigst i en politisk sammenhæng. Bl.a. peges der på den væsentlige betydning, som mellemlag og småborgerskab har - også i Zimbabwe. Det er de "flydende" klasser, hvis politiske tendenser i høj grad bestemmes af konkrete historiske omstændigheder, og som derfor udgør et væsentligt objekt for en politisk analyse. Og det er de klasser, som i kraft af de personlige kvalifikationer hos deres medlemmer: penge og uddannelse - må spille en stor betydning i dannelsen af organisationer i den sorte befolkning.

I analysen af den politiske strategi hos befrielsesbevægelserne fremhæves det, hvor vigtigt det er, dels at overskride det blot nationalistiske indhold af befrielseskampen, dels at oprette organer, som ikke kan overtages af småborgerlige elementer eller intellektuelle eliter. Her peges der lidt opskriftsagtigt på "folkemagtsorganer" som en løsning pâ det sidste problem. Men det er vel bare en form, som kan få forskelligt indhold alt efter situationen. Og desværre er det nok umuligt at pege pa en bestemt løsning for den socialistiske udvikling. Opbygningen af socialisme er en ekstremt vanskelig proces. Og i Zimbabwe er der nok lige så dårlige muligheder for det som andre steder: økonomien er deformeret af imperialismen, politikken perverteret af de hvides voldsanvendelse og racisme, og i befrielsesbevægelserne er der (som bogen også fortæller) en lang tradition for fejltagelser og forræderi.

Maaløe/IF vurderer ZANUs politik som den mest lovende i den aktuelle situation. Det kan man kun tilslutte sig, og appellen om støtte til ZANU, der er den organisation som mest aktivt har tvunget imperialismen i defensiven, er godt begrundet i bogens fremstilling.

For de, som ikke har lyst til at give sig i kast med de 240 sider, har IF lavet et 30 siders hæfte i A4-format med titlen Zimbabwe - hvorfor kæmpes der?. Her har man søgt i et letforståeligt sprog og med en tiltrækkende layout at formidle de mest nødtørftige baggrundsoplysninger om Zimbabwe til "den, der kun har en time til overs." Han skal være temmelig talentfuld for at fordøje indholdet på kun en time, men ellers vidner hæftet om et prisværdigt arbejde på at give noget information og nogle holdninger videre til så mange som muligt. Der er virkeligt lagt anstrengelser i at præsentere stoffet her.

Det er også lykkedes, for så vidt som sproget faktisk er letlæseligt, layout'en tiltalende og oplysningerne udvalgt med sans for det væsentlige. Skulle man finde på at forlange mere, skulle det absolut være en mere professionel layout hvor billeder og overskrift stod lidt skarpere og tekstblokkene var en smule bedre afgrænsede. Og så lidt tekst med i hæftet om internationale forhold - om imperialismen, FN, Sydafrika, OAU, UK, NATO, EF, Danmark eller bare noget af det. Det ville give læserne en ekstra chance for at kunne identificere sig selv i forhold til de problemer, der ridses op.

Men bortset fra disse svagheder er IF absolut kommet godt fra at løse den opgave, der hedder: at formidle politisk spændende forhold uden at blive holdningsløs eller propagandistisk.

Forlaget Futura har med Zimbabwe! Artikler og taler fra "Zimbabwe News" - officielt organ for ZANU stillet sig den langt mindre ambitiøse opgave at oversætte nogle artikler fra Zimbabwe News og udgive dem i et 30 siders hæfte. Udbyttet af læsningen vil nok være begrænset, idet de som ikke behøver noter og baggrundsoplysninger helt sikkert selv kan læse engelsk. Oversættelsen er i øvrigt af svingende kvalitet. Men der er foretaget et udvalg, og det er faktisk udmærket: der er et par vigtige taler af Mugabe, som kommunikerer noget historie og viser karakteren af hans socialisme samt illustrerer hans prætentiøst småfilosoferende stil. Der er nogle krigscommunique'er og de forholder sig til sandheden som den slags gør. Men de viser ret godt hvad en guerillakamp bestar i.

Og der er et (vi skal vist sige: påstået) interview med en tilfangetagen sort rhodesisk soldat. Han fortæller om, hvordan man rekrutterer sådan nogle, og om hvilke grusomheder de begår mod landsbyernes befolkning. Heller ikke her er der nogen grund til at nære overdreven tiltro til præcisionen (skulle man begå grusomheder for at skabe avisoverskrifter om guerillaerne?), men en del af de beskrevne ting er faktisk begået af de berygtede Selous Scouts, som den tilfangetagne tilhører. DeL er der troværdige vidneudsagn på.

Til sidst skal nævnes et hæfte af "Elin Hansen", kaldet Historier fra Zimbabwe. Historierne er faktisk gode - men om de er lavet i Zimbabwe eller i Ulfborg er ikke godt at vide. Hæftet gør ingenting for at overbevise os om det ene eller det andet. Og en masse af de billeder, som fylder det halve af hæftet, er faktisk fra Sydafrika, ikke fra Zimbabwe. Men da der ikke er en eneste billedtekst (de mangler også i hæftet fra Futura) er der selvfølgelig ikke løjet om billederne. Et 4-siders afsnit med "Facts" om Zimbabwe fortæller en del ting, som er korrekte nok, omend underligt enkeltstående. Og en enkelt nok så ukorrekt ting, nemlig at Zimbabwe i 1965 blev "frigivet" fra det engelske koloniherredømme. Nåda!

Layout'en er flot og historierne fængslende - men hvor vil man hen med denne humanisme tilsat et stænk dårlig positivisme (faktaafsnittet)? Som IF-hæftet viser, kunne det i hvert fald godt være et overstået stadium - og skulle man endelig fortælle historier fra Zimbabwe (og det kunne man da udmærket), burde man sørge for at autenticiteten lyste ud af hver linje i hæftet. For så var det jo den, der skulle være dets styrke.